ОШ "Јоца Милосављевић"
Учимо заједно - знањем до промена!

Школски развојни план

Школски развојни план


Развојни план школе је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно васпитног рада,
план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.
Развојни план је донет на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.