ОШ "Јоца Милосављевић"
Учимо заједно - знањем до промена!

Позив за подношење понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
 
Назив наручиоца:  OШ „Јоца Милосављевић"“
Адреса наручиоца: Багрдан 35204.
Интернет страница наручиоца: ://www.osjocamilosavljevic.nasaskola.rs
Врста наручиоца: просвета
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Радови
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је  извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Јоца Милосављевић“. Ознака из ОРН: 45000000 радови на уградњи столарије.
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа  понуђена цена.                          
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
 
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
-Пореским обавезама-Пореска управа(Министарство финансија и привреде, Република Србија) Саве Мишковића 3-5, Београд.  Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.
-Заштити животне средине-Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд.
Интернет адреса www.sepa.gov.rs.(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републикае Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.merz.gov.rs.
-Заштити при запошљавању, условима рада-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  OШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан 35204, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: Извођење грађевинско занатских радова на објекту ОШ “Јоца Милосављевић, ЈН бр. 1/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.06.2016. године до 10,00 часова.  
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 07.06.2016. године у 10,30 часова  у просторијама OШ „Јоца Милосављевић“ уз присуство овлашћених представника понуђача.   
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
 
Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда
 
Контакт лице: Јасмина Тасић Вучковић,  е-mail адреса: skolabagrdan1@gmail.com, телефон 035/8275-108